Telefoonnummer Sport: 06-12603559
Telefoonnummer Zorg: 06-30032494
Doetinchemseweg 67, 7007 CB Doetinchem

Ambulante ondersteuning

Wat doet ambulante ondersteuning

Praktische ondersteuning
* Hulp bij het zelfstandig op orde houden van het huishouden
* Advies bij hygiëne, voeding en dagstructuur
* Ondersteuning bij het bezoeken van huisarts, specialist en andere instanties
* Ondersteuning bij het verkrijgen van een (huur)woning en verhuizing
* Toeleiding naar (betaald/ vrijwilligers) werk of dagbesteding

Begeleiding bij financiële en administratieve activiteiten
* Persoonlijke administratie opzetten: post afhandelen, formulieren invullen en (officiële) brieven schrijven
* Ondersteuning bij budgetteren, ondersteunen bij het beheer van het Persoons Gebonden Budget (PGB), aanvragen van schuldsanering en eventueel bemiddelen bij het aanvragen van bewindvoering, mentorschap of curatele
* Verzorgen van aanvragen zoals : kwijtschelding gemeentelijke belastingen, indicaties (CIZ/ WMO)
Psychosociale begeleiding
* Aanleren van sociale vaardigheden of ‘tot tien leren tellen’ in plaats van direct impulsief te reageren
* Bemiddeling bij conflicten
* Ondersteuning bij het ‘jezelf duidelijk maken’ naar anderen toe
* Ondersteuning om je verslaving beheersbaar te maken en te houden

Wat is ambulante ondersteuning

Cliënten adviseren en ondersteunen bij het in de maatschappij op een aanvaardbare wijze functioneren.
De dienstverlening richt zich op de individuele cliënt,
zowel bij het maken van keuzes over de manier waarop hij zijn leven wil invullen als bij het ondersteunen
daarvan in wonen, werken en vrijetijdsbesteding.