Telefoonnummer Sport: 06-12603559
Telefoonnummer Zorg: 06-30032494
Doetinchemseweg 67, 7007 CB Doetinchem

Privacy policy

Versie 1.0 – 2018

PRIVACY POLICY

Xtra-S hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Xtra-S houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als preventiecentrum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens van leden worden door Xtra-S verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden.
 • Financiële afhandeling.
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
 • Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht, schriftelijke aanmelding lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Xtra-S de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • Foto;
 • Gegevens t.b.v. intake en uitvoering van opdracht (waaronder medische gegevens);
 • Informatie met betrekking tot uw lidmaatschap;
 • Naam werkgever mits u via uw werkgever bent aangesloten.

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap.

 

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Xtra-S verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:

 • Gegevens over uw gezondheid
 • Gegevens over uw gewicht
 • Gegevens over uw trainingsdoelen
 • Gegevens via wearables
 • Gegevens aan/ afwezigheid.

Xtra-S gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan trainers/ agogen binnen Xtra-S verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Deze persoonsgegevens worden binnen 3 maanden na de beëindiging van uw lidmaatschap door ons verwijderd.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het verzorgen van (individuele) beweegprogramma’s i.s.m. een multidisciplinair team.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Bij twijfel kunnen wij u of uw zoon/ dochter vragen zicht te legitimeren.

 

Bijzondere omstandigheden, (bewind voering, mentorschap of curatele).

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van klanten die onder, bewind/ mentorschap of curatele vallen indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de bewindvoerder, mentor of curator. Bij twijfel kunnen wij u uw inschrijving weigeren.

 

 

Bewaartermijn

Xtra-S bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Deze persoonsgegevens worden binnen 3 maanden na de beëindiging van uw lidmaatschap door ons verwijderd.  Wij zijn verplicht om de financiële gegevens 7 jaar te bewaren.

 

Beveiliging

Xtra-S neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw inschrijfformulier/ intake/ medische formulier met alle persoonlijke gegevens word(en) opgeslagen in ons archief op het kantoor, hier geldt een sleutelbeleid. Enkel degene die bevoegd is tot de uitvoering van de werkzaamheden kan bij deze gegevens. Daarnaast worden uw gegevens in een digitaal beveiligde omgeving van Xtra-S gearchiveerd en beschermd tegen misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Verwerken persoons gegevens op de website

 

COOKIES
www.xtra-s.nl maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, onze dienstverlening te verbeteren en te optimaliseren. De gegevens worden te allen tijde anoniem opgeslagen binnen een beschermde en beveiligde omgeving van de website. U kunt op onze site aangeven of akkoord gaat met het plaatsen van cookies.

 

GOOGLE MAPS   
www.xtra-s.nl maakt gebruik van Google Maps om te informeren over onze locatie. Google Maps slaat uw locatie op om de gebruikerservaring te verbeteren, de opgeslagen informatie is te allen tijde anoniem. Door het weigeren van cookies op www.xtra-s.nl schakelt U ook Google Maps uit, op deze manier worden uw locatie gegevens niet meer opgeslagen.

 

WordPress ANALYTICS
www.xtra-s.nl maakt gebruik van Google Analytics om spam te voorkomen, uw gebruikerservaring te verbeteren en het verbeteren van onze dienstverlening. Dit doen we door het registreren van uw IP adres. De gegevens worden te allen tijde anoniem opgeslagen binnen een beschermde en beveiligde omgeving van de website.

 

 

SUCURI SECURITY                                                                                                                                                                 www.xtra-s.nl maakt gebruik van Sucuri Security om de beveiliging van de website te waarborgen. Sucuri Security slaat IP-adressen op bij een foutieve inlogpoging om potentiele gevaren of hacken te voorkomen en in kaart te brengen. Tevens slaat Sucuri Security uw IP-adres op om potentiele aanvallen van bots te voorkomen en te blokkeren.

 

FOTO’S
Foto’s op  www.xtra-s.nl worden nooit gebruikt zonder uw schriftelijke toestemming. U kunt te allen tijde terugkomen op uw gemaakte keuze en verzoeken om de desbetreffende foto te verwijderen van www.xtra-s.nl en uit het archief.

 

UPDATES
De gebruikte software voor www.xtra-s.nl wordt tijdig geüpdatet, dit geldt tevens ook voor de beveiliging van www.xtra-s.nl. Er zal in geen enkele situatie gebruik worden gemaakt van verouderde software.

 

KLACHTEN OF VRAGEN

Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

VRAGEN

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

WIJZIGINGEN

Xtra-S behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy policy te allen tijde te wijzigen. Wij brengen onze klanten hiervan tijdig op de hoogte.

 

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

Xtra-S heeft dhr. G. Fryling aangewezen als functionaris gegevensbescherming. Hij/zij is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

Contactgegevens

Xtra-S

Sport, zorg en preventie

Doetinchemseweg 67a

7007 CB Doetinchem

0612603559

gfryling@xtra-s.nl